Kalender

30.06.2017 - Verantwoording bedrijfskosten
Commissies, makelaarslonen enz., waarop de BV niet wordt ingehouden: indiening fiche 281.50 en de samenvattende opgave 325.50.Administratieve inlichtingen: Documentatiecentrum voor de bedrijfsvoorheffing

30.06.2017 - Idem
voor de bedragen betaald aan niet-inwoners.Administratieve inlichtingen: Centraal Taxatiekantoor «Brussel – Buitenland», Kruidtuinlaan 50, bus 3429, 1000 Brussel

30.06.2017 - Veiligheid - OR
Vergadering van de ondernemingsraad m.b.t. de inlichtingen over het 1ste kwartaal 2017.Eventueel, vergadering van het comité PBW houden.Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

30.06.2017 - Socialeverzekeringskas voor zelfstandigen
Betaling van de kwartaalbijdrage.Administratieve inlichtingen: SociaalverzekeringsfondsBetaling van de jaarlijkse bijdrage verschuldigd door de vennootschappen.Administratieve inlichtingen: Sociaalverzekeringsfonds

30.06.2017 - Educatief verlof
Aanvraag tot terugbetaling voor de werknemers die tewerkgesteld zijn buiten het Vlaams Gewest en die educatief verlof genomen hebben tijdens het schooljaar 2015-2016.

30.06.2017 - Boekhouding
Centraal boek bijwerken.

30.06.2017 - Vennootschapsbelasting en RPB (*)
Aangifte indienen voor de vennootschappen die hun jaarrekening per 31 december 2016 afsluiten.Administratieve inlichtingen: Controle der Belastingen(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit

30.06.2017 - Vennootschapsrecht
Uiterste datum om de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2016 voor te leggen aan de algemene vergadering (*).Administratieve inlichtingen: Algemene vergadering(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluitHalfjaarlijkse balans en resultatenrekening opstellen voor de commissaris of voor de aandeelhouders die de controlebevoegdheid van de commissaris uitoefenen indien er geen werd benoemd (*).Administratieve inlichtingen: Commissaris (of aandeelhouders)(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit

01.07.2017 - Btw
Overgang naar de vrijstellingsregeling indien de omzet in 2016 tot onder de drempel van 25 000 EUR gedaald is, op voorwaarde dat de vrijstelling werd aangevraagd vóór 1 juni 2017 (art. 2, § 2 nieuw BTW-KB nr. 19).Datum van overgang voor indiening van de periodieke btw-aangifte van kwartaalaangiften naar maandaangiften. Melding aan het btw-controlekantoor uiterlijk de 10e van de maand volgend op het kalenderkwartaal waarin niet meer voldaan is aan de voorwaarden om kwartaalaangiften in te dienen (art. 18 § 3 1e lid KB nr. 1).In het buitenland en buiten de EU gevestigde btw-plichtigen (bedoeld in Circ. nr. 4/1988): aanvraag tot terugbetaling van de btw waarvan het recht op aftrek ontstaan is tijdens het 2de kwartaal 2017 (aanvangsdatum van de termijn). De aanvraag moet toekomen vóór het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van de teruggaaf zich heeft voorgedaan

Administratieve inlichtingen: Centraal Btw-Kantoor Buitenlandse Belastingplichtigen (CKBB)In het buitenland en in de EU gevestigde btw- plichtigen (bedoeld in Circ. nr. 20/2009): aanvraag tot terugbetaling van de btw waarvan het recht op aftrek is ontstaan tijdens het 2de kwartaal 2017 en indien het bedrag minstens 400 EUR bedraagt. De aanvraag moet toekomen uiterlijk negen maanden na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting verschuldigd is geworden.

Administratieve inlichtingen: Centraal Btw-Kantoor Buitenlandse Belastingplichtigen (CKBB)

05.07.2017 - RSZ
Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 25% van de bijdragen verschuldigd voor het 2de kwartaal 2016 betalen.Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

05.07.2017 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid
Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

10.07.2017 - Statistiek
Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden: PRODCOM-enquête over juni indienen.Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

10.07.2017 - Voorafbetalingen (*)
Voorafbetalingen (VA 2) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.Administratieve inlichtingen: Dienst Voorafbetalingen

PR voor natuurlijke personen: BE07 6792 0023 4066

PR voor rechtspersonen: BE20 6792 0023 3056(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit

14.07.2017 - Bedrijfsvoorheffing
BV ingehouden in juni betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 38 390 EUR aan BV moeten betalen.Administratieve inlichtingen: OntvangkantoorBV ingehouden tijdens het 2de kwartaal betalen en de aangifte verzenden door de werkgevers die jaarlijks minder dan 38 390 EUR aan BV moeten betalen.Administratieve inlichtingen: Ontvangkantoor

20.07.2017 - Btw
- Maandaangifte m.b.t. de handelingen van juni (in beginsel verlengd tot 10 augustus). Btw verschuldigd volgens deze aangifte betalen (geen uitstel).Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Kwartaalaangevers: aangifte (in beginsel verlengd tot 10 augustus) en het saldo verschuldigd volgens deze aangifte betalen (geen uitstel).Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Maand- of kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen. Voor de belastingplichtigen onderworpen aan het bijzonder landbouwregime : deze opgave slechts eenmaal per jaar indienen (tolerantie) .

- Vrijgestelde btw-plichtigen met intracommunautaire verwervingen: aangifte opstellen en de btw m.b.t. de verrichtingen van het afgelopen kwartaal betalen.Administratieve inlichtingen: Scanningcentrum

- Creditsaldo - Trimestriële teruggave (basisregeling) indien de gecumuleerde maandaangifte een creditsaldo van 1 485 EUR of meer vertoont, of indien de kwartaalaangifte een creditsaldo van minstens 615 EUR vertoont: het hokje «Aanvraag om terugbetaling» aankruisen (Vak I van de aangifte) om de terugbetaling te verkrijgen.

- Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave) : zie 20 februari

- Indienena) lijst van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen van nieuwe schepen en vliegtuigen m.b.t. het 2de kwartaal 2017 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. 12/1993);b) lijst van facturen m.b.t. intracommunautaire leveringen van nieuwe landvoertuigen die zijn uitgerust met een motor m.b.t. het 2de kwartaal 2017 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. AOIF 31/2010).

20.07.2017 - Statistiek
INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

20.07.2017 -

20.07.2017 -

31.07.2017 - RSZ
Nominatieve staat opmaken voor het 2de kwartaal.

Administratieve inlichtingen: RSZHet saldo van de bijdragen verschuldigd voor het 2de kwartaal betalen.

Administratieve inlichtingen: PR BE63 6790 2618 1108Eventueel, de aangifte van het sociaal fonds opstellen en de overeenstemmende bijdrage betalen.

Administratieve inlichtingen: Sociaal fonds van de betrokken sector

31.07.2017 - Veiligheid - OR
Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden.Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

31.07.2017 - Coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA)
Lijst van alle vennoten neerleggen. (art. 373 W. Venn.)Administratieve inlichtingen: Griffie van de rechtbank van koophandel

31.07.2017 - Vennootschapsrecht (*)
Uiterste datum voor het neerleggen van de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en de bijkomende inlichtingen (art. 98 en 100 W.Venn.).Administratieve inlichtingen: Balanscentrale (NBB)(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

31.07.2017 - Sociale balans (*)
Ondernemingen die niet verplicht zijn een jaarrekening neer te leggen maar wel een sociale balans: sociale balans neerleggen.Administratieve inlichtingen: Balanscentrale (NBB)(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

31.07.2017 - Boekhouding
Centraal boek bijwerken.

04.08.2017 - RSZ
Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30 % van de bijdragen verschuldigd voor het 3de kwartaal 2016 betalen.Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

04.08.2017 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid
Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

10.08.2017 - Statistiek
Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden: PRODCOM-enquête over juli indienen.Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

10.08.2017 - Btw
Aangifte van de verrichtingen van de maand juni of van het 2de kwartaal (zomerfaciliteiten).

14.08.2017 - Bedrijfsvoorheffing
BV ingehouden in juli betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 38 390 EUR aan BV moeten betalen.Administratieve inlichtingen: Ontvangkantoor

21.08.2017 - Btw
- Maandaangifte m.b.t. de handelingen van juli (in beginsel verlengd tot 10 september). Btw verschuldigd volgens deze aangifte betalen (geen uitstel).Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor BTW maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50 000 EUR heeft overschreden in de loop van een van de vorige vier kwartalen).

- Kwartaalaangevers: betaling van het eerste voorschot.Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari.

21.08.2017 - Statistiek
INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

31.08.2017 - Veiligheid - OR
Eventueel, de vergaderingen van het comité PBW en van de OR houden.Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

31.08.2017 - Vennootschapsrecht (*)
Indien uit de halfjaarlijkse balans blijkt dat tengevolge geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal: procedure voorzien in artikel 633 W.Venn. (voor een NV of Comm. VA) of in artikel 332 W.Venn. (voor een BVBA, niet voor de S-BVBA) toepassen. Voor de CVBA, wanneer blijkt dat tengevolge geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het vaste gedeelte van het kapitaal: procedure voorzien in artikel 431 W.Venn. toepassen.(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

31.08.2017 - Boekhouding
Centraal boek bijwerken.

05.09.2017 - RSZ
Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30% van de bijdragen verschuldigd voor het 3de kwartaal 2016 betalen.Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

05.09.2017 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid
Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

08.09.2017 - Statistiek
Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden: PRODCOM-enquête over augustus indienen.Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

08.09.2017 - Btw
Aangifte van de verrichtingen van de maand juli (zomerfaciliteiten).

15.09.2017 - Bedrijfsvoorheffing
BV ingehouden in augustus betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 38 390 EUR aan BV moeten betalen.Administratieve inlichtingen: Ontvangkantoor

20.09.2017 - Btw
- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van augustus betalen.Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor btw-maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50 000 EUR heeft overschreden in de loop van een van de vorige vier kwartalen).

- Kwartaalaangevers: betaling van het tweede voorschot.Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari

20.09.2017 - Statistiek
INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

29.09.2017 - Veiligheid - OR
Vergadering van de ondernemingsraad houden m.b.t. de inlichtingen over het 2de kwartaal 2017.Eventueel, vergadering van het comité PBW houden.Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

29.09.2017 - Sociaalverzekeringskas voor zelfstandigen
Betaling van de kwartaalbijdrage.Administratieve inlichtingen: Sociaalverzekeringsfonds

29.09.2017 - Btw
Uiterste datum voor het indienen van het verzoek om teruggave van de btw betaald in 2016 in een andere lidstaat van de Europese Unie.

29.09.2017 - Educatief verlof
Aanvraag tot terugbetaling voor de werknemers die educatief verlof genomen hebben in de loop van het schooljaar 2016-2017 (de uiterste indieningsdatum is 30 juni 2018).

29.09.2017 - Emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt (*)
Uiterste datum voor de bekendmaking van het halfjaarlijks communiqué over hun bedrijf en hun resultaten.Administratieve inlichtingen: Overmaken aan één van de persagentschappen(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

01.10.2017 - Btw
Datum van overgang voor de indiening van de periodieke btw-aangifte van kwartaalaangiften naar maandaangiften. Melding aan het btw-controlekantoor uiterlijk de 10e van de maand volgend op het kalenderkwartaal waarin niet meer voldaan is aan de voorwaarden om kwartaalaangiften in te dienen (art. 18 § 3 1e lid KB nr. 1).In het buitenland en buiten de EU gevestigde btw-plichtigen (bedoeld in Circ. nr. 4/1988): aanvraag tot terugbetaling van de btw waarvan het recht op aftrek ontstaan is tijdens het 3de kwartaal 2017 (aanvangsdatum van de termijn). De aanvraag moet toekomen vóór het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van de teruggaaf zich heeft voorgedaan

Administratieve inlichtingen: Centraal Btw-Kantoor Buitenlandse Belastingplichtigen (CKBB)In het buitenland en in de EU gevestigde btw- plichtigen (bedoeld in Circ. nr. 20/2009): aanvraag tot terugbetaling van de btw waarvan het recht op aftrek is ontstaan tijdens het 3de kwartaal 2017 en indien het bedrag minstens 400 EUR bedraagt. De aanvraag moet toekomen uiterlijk negen maanden na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting verschuldigd is geworden.

Administratieve inlichtingen: Centraal Btw-Kantoor Buitenlandse Belastingplichtigen (CKBB)

05.10.2017 - RSZ
Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 25 % van de bijdragen verschuldigd voor het 3de kwartaal 2016 betalen.Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

05.10.2017 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid
Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

10.10.2017 - Statistiek
Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden : PRODCOM-enquête over september indienen.Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

10.10.2017 - Voorafbetalingen (*)
Voorafbetalingen (VA 3) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.Administratieve inlichtingen: Dienst Voorafbetalingen

PR voor natuurlijke personen: BE07 6792 0023 4066

PR voor rechtspersonen: BE20 6792 0023 3056(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

13.10.2017 - Bedrijfsvoorheffing
BV ingehouden in september betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 38 390 EUR aan BV moeten betalen.BV ingehouden tijdens het 3de kwartaal betalen en de aangifte verzenden door de werkgevers die jaarlijks minder dan 38 390 EUR aan BV moeten betalen.Administratieve inlichtingen: Ontvangkantoor

20.10.2017 - Btw
- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van september betalen.Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor btw-maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50.000 EUR heeft overschreden in de loop van een van de vorige vier kwartalen).

- Kwartaalaangevers: aangifte en het saldo verschuldigd volgens deze aangifte betalen.Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Maand- of kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen. Voor de belastingplichtigen onderworpen aan het bijzonder landbouwregime: indiening van opgave slechts eenmaal per jaar (tolerantie).

- Vrijgestelde btw-plichtigen met intracommunautaire verwervingen: aangifte opstellen en de btw m.b.t. de verrichtingen van het afgelopen kwartaal betalen.Administratieve inlichtingen: Scanningcentrum

- Creditsaldo -Trimestriële teruggave (basisregeling): indien de gecumuleerde maandaangifte een creditsaldo van 1 485 EUR of meer vertoont, of indien de kwartaalaangifte een creditsaldo van minstens 615 EUR vertoont, het hokje «Aanvraag om terugbetaling» (Vak I) aankruisen voor terugbetaling ervan.

- Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari.

- Indienena) lijst van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen van nieuwe schepen en vliegtuigen m.b.t. het 3de kwartaal 2017 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. 12/1993);b) lijst van facturen m.b.t. intracommunautaire leveringen van nieuwe landvoertuigen die zijn uitgerust met een motor m.b.t. het 3de kwartaal 2017 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. AOIF 30/2003).

- Forfait: herziening als gevolg van de wijzigingen die in de forfaitaire grondslagen van het vorige jaar werden aangebracht (art. 13 2° KB nr. 2).

20.10.2017 - Statistiek
INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

20.10.2017 -

31.10.2017 - RSZ
Nominatieve staat opmaken voor het 3de kwartaal.

Administratieve inlichtingen: RSZBetaling van het saldo van de bijdragen voor het 3de kwartaal.

Administratieve inlichtingen: PR BE63 6790 2618 1108Eventueel, de aangifte van het sociaal fonds opstellen en de overeenstemmende bijdrage betalen.

Administratieve inlichtingen: Sociaal fonds van de betrokken sector

31.10.2017 - Veiligheid - OR
Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden.Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

31.10.2017 - Boekhouding
Centraal boek bijwerken.

03.11.2017 - RSZ
Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30% van de bijdragen verschuldigd voor het 4de kwartaal 2016 betalen.Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

03.11.2017 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid
Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

10.11.2017 - Statistiek
Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden : PRODCOM-enquête over oktober indienen.Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

15.11.2017 - Bedrijfsvoorheffing
BV ingehouden in oktober betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 38 390 EUR aan BV moeten betalen.Administratieve inlichtingen: Ontvangkantoor

20.11.2017 - Btw
- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van oktober betalen.Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor BTW maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50 000 EUR heeft overschreden in de loop van ( een van de ) vorige vier kwartalen.

- Kwartaalaangevers: betaling van het eerste voorschot.Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave) : zie 20 februari.

20.11.2017 - Statistiek
INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

30.11.2017 - Automatische ontspanningstoestellen
Elk jaar stuurt de ontvanger der directe belastingen in de loop van de maand november een bericht 681 naar de personen die als eigenaar van automatische ontspanningstoestellen gekend zijn. In geval van niet-ontvangst : borderel 680 aanvragen met het oog de bestelling van de fiscale kentekens 682.

30.11.2017 - Btw
Optie voor een ander stelsel van periodieke btw-aangiften (maandelijkse of kwartaalaangiften) in te dienen per aangetekende brief. De aanvraag heeft uitwerking op 1 januari 2018.Administratieve inlichtingen: Btw-controlekantoor

30.11.2017 - Veiligheid - OR
Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden.Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

30.11.2017 - Boekhouding
Centraal boek bijwerken.

Inventarisprocedure voorbereiden. (*)(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

30.11.2017 -

05.12.2017 - RSZ
Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 35% van de bijdragen verschuldigd voor het 4de kwartaal 2016 betalen.Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

05.12.2017 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid
Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

08.12.2017 - Statistiek
Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden : PRODCOM-enquête over november indienen.Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

15.12.2017 - Btw
Per aangetekende brief aanvraag indienen om vanaf 1 januari 2018 de vrijstellingsregeling te kunnen genieten; bij de aanvraag de omzet van de eerste drie kwartalen opgeven en een raming van de omzet van het vierde kwartaal (art. 2, § 3 nieuw BTW-KB nr. 19).Administratieve inlichtingen: Plaatselijke btw-controle

15.12.2017 - Vakantie
Bericht uithangen m.b.t. de feestdagen van 2018 en hun eventuele vervanging.

15.12.2017 - Bedrijfsvoorheffing
BV ingehouden in november betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 38 390 EUR aan BV moeten betalenAdministratieve inlichtingen: OntvangkantoorWerkgevers die jaarlijks minder dan 38 390 EUR aan BV moeten betalen: voorschot betalen gelijk aan de werkelijk verschuldigde BV voor de maanden oktober en november van het lopende jaar.Administratieve inlichtingen: Ontvangkantoor

20.12.2017 - Btw
- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van november betalen.Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor BTW maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50 000 EUR heeft overschreden in de loop van ( een van de ) vorige vier kwartalen.

- Kwartaalaangevers : betaling van het tweede voorschot.Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari.

20.12.2017 - Statistiek
INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

20.12.2017 - Voorafbetalingen
(*)Voorafbetalingen (VA 4) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.Administratieve inlichtingen: Dienst Voorafbetalingen

PR voor natuurlijke personen: BE07 6792 0023 4066

PR voor rechtspersonen: BE20 6792 0023 3056(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

22.12.2017 - Bedrijfsvoorheffing
Vennootschappen die in 2016 meer dan 2 500 000 EUR BV hebben ingehouden : betaling van de gedurende de eerste 15 dagen van december ingehouden BV.Administratieve inlichtingen: Ontvangkantoor

22.12.2017 - Btw
Maandaangevers : voorschot betalen dat, naar keuze, gelijk is aan de belasting verschuldigd over de handelingen van 1 tot 20 december of het bedrag verschuldigd voor november (art. 19, § 3 BTW-KB nr. 1).Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

29.12.2017 - Automatische ontspanningstoestellen
Vóór 1 januari : betaling van de jaarlijkse belasting, na indiening van borderel 680. De afgeleverde fiscale kentekens moeten op 1 januari 2018 op de toestellen worden aangebracht. Vanaf 2 januari 2018 kan de administratie aanvangen met een controle.

29.12.2017 - Veiligheid - OR
Vergadering van de ondernemingsraad houden m.b.t. de inlichtingen over het 3de kwartaal 2017.Eventueel, vergadering van het comité PBW houden.Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

29.12.2017 - Sociaalverzekeringsfonds voor zelfstandigen
Betaling van de kwartaalbijdrage.Administratieve inlichtingen: Sociaalverzekeringsfonds

29.12.2017 - Btw
De margeregeling: aangetekende brief, om de stilzwijgende verlenging van de optie voor de margeregeling m.b.t. kunstvoorwerpen, verzamelingsobjecten en antiquiteiten (Aanschr. nr. 1/1995) te onderbreken.

29.12.2017 - Educatief verlof
Aanvraag tot terugbetaling voor de werknemers die tewerkgesteld zijn in het Vlaams Gewest en die educatief verlof genomen hebben tijdens het schooljaar 2016-2017.